Splošna Pravila in Pogoji

Podjetje Birt, d.o.o., Cesta Františka Foita 8, 3320 Velenje, ID za DDV: SI84674199, matična številka: 5478251 (v nadaljevanju organizator dogodka), organizira projekt FIFA19 v reklamne namene na področju Republike Slovenije z znanimi nagradami/dobitkom.

Pravila in Pogoji Udeležbe Porojekta FIFA19

 • Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nobeno opremo ali drugo premoženje, ki bi se lahko poškodovalo / ukradlo ali kako drugače spremenilo svojo vrednost med tekmovanjem.
 • Vsi udeleženci prevzemajo odgovornost za svoja dejanja na dogodku. Organizator lahko kadarkoli odstrani posameznika ali ekipo iz kraja dogodka, če je to potrebno zaradi varnostnih razlogov, izrecnega kršenja pravil in splošnih pogojev za udeležbo.
 • Organizator lahko pošlje e-pošto in besedilna sporočila vsem igralcem, ki so se prijavili na dogodek z novicami in obvestili.
 • Organizator lahko spremeni podatke, časovni načrt, pravila in druge elemente turnirja po predhodnem obvestilu. Organizator lahko deli kontaktne podatke udeležencev in obiskovalcev z izbranimi partnerji.
 • Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani dogodka (https://gamevan.eu).
 • Organizator in vsi medijski partnerji lahko objavijo fotografije in druge medijske vsebine z dogodka na svojih spletnih straneh in drugih medijih.
 • Po plačilu prijavnine se le-ta ne more povrniti, razen v primeru odpovedi dogodka. Plačilo je povezano z eno ekipo ali posameznikom. Če se ekipa ne prikaže na prireditvi, druga oseba ne sme prevzeti svojega mesta, razen v primeru predhodne odobritve organizatorjev.
 • V primeru posebnega turnirja, ki ima na prireditvi manj kot 4 ekipe / igralcev, organizator ne bo gostil turnirja.
 • Vse denarne nagrade, navedene pod nagrado turnirja, so bruto številke, brez uporabljenih dajatev in davkov, ki bodo odbite pri prenosu sredstev na zmagovalce. Skupna nagrada v turnirju je odvisna od števila udeleženih ekip v ustreznih oklepajih. Če je število ekip, ki tekmujejo na dogodku, manjše od najmanjšega števila, ki ga zahteva nosilec, bo nižja dodeljena konkurenčnim ekipam.
 • Denarna nagrada bo prenesena na samo eno fizično ali pravno osebo, saj bo ta oseba vodilna v ekipi v ekipnih igrah.
 • Uporaba alkohola je prepovedana vsem udeležencem, starim 18 let ali mlajšim. Uporaba alkohola je na lastno odgovornost.

Sodelujoči

 • V projektu FIFA19 lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. V projektu ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju projekta FIFA19.
 • V projektu FIFA19 lahko sodelujejo vsi, ki sprejemajo pogoje sodelovanja “Pravila in Pogoji”.

Nagrade

Nagrade podarja:

 • Birt, d.o.o. Velenje, Cesta Františka Foita 8, 3320 Velenje
 • Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana

Nagrade, ki jih podarja posamezno podjetje:

Telekom Slovenije, d.d. :

 • Nagrada za 1. mesto: Iphone XS, 64GB

Birt, d.o.o. Velenje :

 • Nagrada za 2. Mesto: 1 leto brezplačne uporabe Instalgic platforme za 3 Instagram račune, v vrednosti 600€
 • Nagrada za 3. Mesto: 6 mesece brezplačne uporabe Instalgic platforme za 3 Instagram račun, v vrednosti 300€
 • Nagrada za 4. Mesto: 3 mesece brezplačne uporabe Instalgic platforme za 3 Instagram račun, v vrednosti 150€

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade ali izplačljive v gotovini. Prav tako niso prenosljive na tretjo osebo.

Izključitev odgovornosti

Organizator projekta FIFA19 ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utegnil utrpeti zaradi sodelovanja pri projektu, na katere organizator nima vpliva oz. kakršnekoli posledice, do katerih utegne priti ob koriščenju nagrade.

Plačilo Dohodnine

 • Podjetja, ki podeljujejo nagrade (Birt, d.o.o. Velenje in Telekom Slovenije, d.d. ), bodo od nagrad obračunala in plačala akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.
 • Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo prejemnika nagrade. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine in je v skladu z Zakonom o dohodnini dolžan vrednost nagrade napovedati v dohodninski napovedi.
 • Po koncu dogodka bodo nagrajenci pred prejemom nagrad organizatorju turnirja posredovati vse podatke za prevzem nagrade:
  • Ime in Priimek
  • Naslov stalnega prebivališča
  • Davčna številka
  • Email naslov
  • Telefonska številka

Zasebnost in Varstvo Podatkov

 • Organizator projekta FIFA19 bo osebne podatke tekmovalcev uporabljal izključno za namene projekta, podelitve nagrade v nagradni igri, plačila akontacije dohodnine in marketinških akcij (obveščanje o raznih akcijah, dogodkih, neposredno trženje). Nagrajenec odgovarja, da so vsi posredovani podatki resnični in točni. Organizator ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.
 • S sodelovanjem v projektu FIFA19 udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je nagrajen, njegovi osebni podatki (ime, priimek in kraj bivanja) in fotografija objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorja.
 • Osebni podatki udeležencev, so varovani v skladu s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), 10. členom Pravilnika nagradne igre ter v skladu s splošnimi akti organizatorja s področja varovanja osebnih podatkov.
 • Upravljalec zbirke osebnih podatkov je Organizator nagradne igre, podjetje Birt, d.o.o.. Končni uporabnik, ki je posredoval podjetju Birt, d.o.o. svoje osebne podatke, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Birt, d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Podjetje Birt, d.o.o. je dolžno v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek e-maila) obvestiti končnega uporabnika, ki je to zahteval. Zahteva za preprečitev uporabe osebnih podatkov v namen neposrednega trženja mora biti posredovana na e-poštni naslov: info@gamevan.si s pripisom – “Prekinitev uporabe osebnih podatkov”.
 • Organizator nagradne igre ima pravico da: obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v projektu FIFA19 »Projekt FIFA19« za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanja in segmentacije ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.
 • Sodelujoči v nagradni igri podjetju dovoljujejo, da za namene kontaktiranja, uporabo različnih komunikacijskih kanalov (npr. pošta, elektronska pošta, SMS in drugo) uporabljajo pridobljene podatke. Podatke lahko podjetje obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oziroma do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu.

Končne Določbe

Organizator si pridružuje pravico sprememb Pravil in pogojev v primeru pravnih ali komercialnih razlogov. V primeru sprememb, bo organizator spremembe objavil na Facebook strani GameVan. Nadaljevanje sodelovanja nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za strinjanje s spremembami in za sprejem novih pravil.

Reševanje Morebitnih Sporov

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s projektom FIFA19, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Pravni spori se rešujejo v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Uporabnik se strinja, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi pogoji ali v zvezi z njihovim uveljavljanjem, pristojno sodišče v Ljubljani.

* V Pravilih in pogojih uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

V Ljubljani , 03.10.2018

GameVan
Birt, d.o.o.